(svenskspråkig version efter den finska)

Siuntion asukasluku on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut yli 30 prosenttia ja vuoden 2009 alkupuolellakin jo 2,1 %. Se kertoo siitä, että Siuntio on hyvä ja haluttu paikka asua. Nopea kasvu asettaa kunnalle kuitenkin kovia haasteita. Lisääntyvän asukasmäärän vaatimat investoinnit kouluihin ja päivähoitoon ovatkin tärkeä syy Siuntion nykyiseen haastavaan taloudelliseen tilanteeseen, ja viimeksi tänä kesänä jouduttiin järjestämään koululaisille lisätiloja erittäin kiireellisellä aikataululla.

Yleisesti katsotaan, että yli 2 % vuotuinen kasvuvauhti asettaa kunnan talouden kovalle koetukselle. Siuntio on pitkään kasvanut tätä nopeammin. Siuntion vastuullinen johtaminen edellyttää, että nopeaa kasvua hillitään.

Kaavoitus on kunnan tärkein tapa vaikuttaa väestönkasvuun. Siuntio on, kuten sinänsä oikein onkin, varautunut väestönkasvuun kaavoittamalla kuntaan monentyyppistä asumista. Valmiita tai työn alla olevia kaavoja on itse asiassa todella paljon. Ydinkeskustaan suunnitellaan 1000 uutta asukasta, Störsvikiin ensi vaiheessa 500, Haga II -alueelle 200, ja Laulupuun toiseen kerrostaloon ja rivitaloihin 150-200. Näiden lisäksi Palonummella on 80 ja Sunnanvikissä 35 omakotitalotonttia.

Yllämainittujen kaavojen arvioidaan pääpiirteittäin toteutuvan seuraavan 10 vuoden aikana ja tuovan kuntaan ainakin 2000 uutta asukasta, minkä lisäksi asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennetaan koko ajan. Siuntion talous tuskin kestää tätä.

Näiden lisäksi kunnanvaltuuston käsiteltäväksi on syksyn aikana tulossa asemakaava, joka toisi 500-700 asukasta kerrostaloihin Sjundbyntien varteen. Vaikka alue sinänsä soveltuu mainiosti rakentamiseen, ei nyt ole mitään aihetta kasvattaa kunnan ennestäänkin ylisuurta kaavavarantoa. Siuntion Vihreät katsovat, ettei Sjundbyntien kaavaa voida hyväksyä, ennen kuin kunnan kaavoitusta on arvioitu kokonaisuutena ja erityisesti kaavavarannon suuruutta tarkasteltu kriittisesti. On myös viisasta ensin seurata ydinkeskustan valmistumista ja vasta tämän jälkeen harkita, millainen rakentaminen Sjundbyntien varteen parhaiten sitä täydentäisi.

Siuntion Vihreiden puolesta


Taina Janhunen
puheenjohtaja

Harri Haanpää
sihteeri

Yrjö Kokkonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja:
Yrjö Kokkonen, 0505612577

Time Out i Sjundeåplaneringen

Invånarantalet i Sjundeå har vuxit med mer än 30 procent under de tio senaste åren och redan under första halvan av år 2009 med 2,1%. Det vittnar om att Sjundeå är en bra och eftertraktad boendekommun. En snabb tillväxt innebär dock stora utmaningar för Sjundeå. Det ökande invånarantalet förutsätter investeringar i skolor och dagvård, vilket i stor utsträckning förklarar den nuvarande ekonomiska situationen. Senast denna sommar har man varit tvungen att ordna med nya undervisningutrymmen i brådskande ordning.

Det har allmänt framhållits att en tillväxttakt på över 2 % belastar en kommun svårt. Sjundeå har vuxit snabbare än så under en längre tid. Ett ansvarsfullt ledarskap skulle förutsätta att den snabba tillväxten dämpas.

Planeringen är kommunens viktigaste verktyg för att inverka på inflyttningstakten. Sjundeå har, i och för sig helt rätt, förberett sig på tillväxt genom att planera områden för olika typer av boende. Färdiga eller under arbete varande detaljplaner finns det i själva verket gott om. I kärncentrum planeras det för cirka 1000 nya invånare, i Störsvik (skede
I) för 500, i Haga II-området för 200 och vid Botåker finns utrymme för ett andra höghus och radhus inhysande 150-200. Förutom dessa finns Brännmalmen med 80 och Sunnanvik med 35 egnahemshustomter.

Planerna ovan beräknas fullföljas i huvudsak under de följande 10 åren och hämtar då åtminstone 2000 nya invånare till kommunen. Dessutom byggs det i glesbygden hela tiden. Sjundeås ekonomi håller knappast för detta.

Utöver allt detta kommer kommunfullmäktige under höstens lopp att få ta ställning till en stationsplan som skulle innebära 500-700 invånare i höghus invid Sjundbyvägen. Området lämpar sig väl för byggande, men det finns ingen orsak att utöka den redan överdimensionerade planeringsreserven i detta nu.

De Gröna i Sjundeå anser att Sjundbyvägens plan inte kan godkännas innan en grundlig helhetsanalys av planeringssituationen har genomförts. I synnerhet måste planeringsreservens storlek granskas kritiskt. Dessutom vore det klokt att först invänta den dag då kärncentrum tagit form och först då ta ställning till vilken typ av byggande vid Sjundbyvägen som bäst skulle komplettera det.
För De Gröna i Sjundeå

Taina Janhunen, ordförande
Harri Haanpää, sekreterare
Yrjö Kokkonen, ordförande för Gröna fullmäktiggruppen

Mera information ger:
Yrjö Kokkonen, 050 5612577