Siuntiossa valmistellaan Marsuddenin alueen yleiskaavan muutosta. Asia on täynnä ongelmia.

Olen esittänyt tarkastuslautakunnan jäsenenä kesäkuussa, että:

Tasapainotusohjelmaan ei olisi tullut ottaa mukaan myyntituloja 3 tontista Marsuddenista, koska tontteja ei ole olemassa, maa ei ole kunnan omistuksessa, maanomistaja on käyttänyt rakennusoikeutensa alueella ja alue rajoittuu suojeltuun vesialueeseen, jonka rantakaavoittamiseen kunnalla ei ole päätösvaltaa.

Alueen kaavoitus on silti edennyt kulissien takana tekniseen lautakuntaan, joka 14.09.2010 hyväksyi kaavaluonnoksen. Esitin varajäsenenä kunnanhallitukselle menevän seuraavan eriävän mielipiteen:

Marsuddenin alueen yleiskaavan muutos

ELY-keskus on viranomaisneuvotteluissa tuonut hyvin selkeästi esille, että Siuntion kunta ei voi maakäyttösopimuksella sopia kaavan sisällöstä. Tästä huolimatta kunnan kaavoittaja vetoaa yleiskaavan muutosluonnoksessaan maankäyttösopimukseen. Valtuusto ei ole asianmukaisesti käsitellyt  maankäyttösopimusta.

ELY-keskus on todennut, ettei rannalla voi suorittaa ruoppausta ilman poikkeamista suojelumääräyksistä. Edelleen suojelumääräyksistä ei tulla heidän mukaansa poikkeamaan.

ELY-keskus on todennut, että yhteislaituri alueen eteläosassa on ehkä lain puitteissa mahdollinen. Siitä huolimatta kaavoittaja vaatii kullekin tontille omaa 10 metrin pituista laituria (15m2). Kaavaan ei kuitenkaan haluta merkitä mitään laitureista.

Oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaan rakennusoikeus on enintään 5 rakennuspaikkaa rantakilometriä kohden. Siitä huolimatta kaavoittaja esittää alueelle, jonka rantapituus on 600 metriä 8-10 rakennuspaikkaa. Lain mukaan 3 on sallittu määrä.

Edelleen alueella ei ole vahvistettua rakennusoikeutta ja sen myöntäminen vain yhdelle maanomistajalle, Nokialle, rikkoo Siuntion kunnan maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Alue on kaavamerkitty M-2 alueeksi.

ELY-keskus toteaa edelleen, että kaavalla tultaisiin ottamaan käyttöön yksi viimeisistä Siuntion yleiskaavan vapaista rakentamattomista rantaosuuksista. Alueella on merkittäviä luontoarvoja ja sen ranta merenlahtialueineen  on rauhoitettu.

Uudenmaan maakuntaliitto on puolestaan viranomaisneuvotteluissa todennut, että maakuntakaavan tarkoitus on ohjata haja-asutusluonteinen kasvu maakuntakaavan taajama-alueille. Heidän mukaansa Marsuddenin alueelle ei ole syytä osoittaa kylämäistä asutusta, erityisesti koska taajama-alueet on osoitettu sekä Marsuddenin suunnittelualueen itä- että länsipuolelle.

Edelleen Uudenmaan liiton mukaan suunnittelualue on suppea ja aluetta tulee tarkoituksenmukaisesti tarkastella laajempana kokonaisuutena koko Kaakkois-Siuntion osalta.

Edelleen ELY-keskus on todennut Marsuddenin tien liittymän kantatielle 51 jo nykyisillä liikennemäärillä vaatimattomaksi.

Kaavoittajan esitys sivuuttaa yllä esitetyt viranomaislausunnot.

Kunnan virkamies on pyytänyt yleiskaavan muutoksesta tarjousta vain yhdeltä kaavoittajalta, joka on liikesuhteessa alueen omistajaan, Nokia OYJ:hin. Tarjous on noin 60 000 euroa, mutta siihen sisältyy lisätyölaskutusvaraus. Tarjousalue koskee vain eteläistä Marsuddenia, eikä tuo mitään lisäarvoa kaavoitukseen, sillä alue on suurimmalta osalta jo rakennettu. Marsuddenin jakaminen itä/länsiosaan, ja itäosan kaavoittaminen toisi jo lisäarvoa. Koska maanomistaja Nokia on sitoutunut vastaamaan kaavoituskustannuksista, tulee kaavoitettavan alueen ollessa vain eteläisimmän Marsuddenin laajuinen Nokian vastata näistä kustannuksista.

Enemmistö kunnanvaltuutetuista (15 kpl) on kiirehtinyt Kaakkois-Siuntion yleiskaavan laatimista. Pienen osa-alueen kaavoittaminen ennen kokonaisuuden huomioonottamista on takaperoista ja loukkaa muiden maanomistajien etuja.

Lisähaja-asutuksen osoittaminen Marsuddeniiin tarkoittaa merkittäviä investointeja kunnan infraan, mukaanlukien Marsuddenin tien kunnostaminen, leventäminen, oikaiseminen, päällystäminen ja valaisu. Tie ei sovellu kapeutensa, mäkiensä ja mutkaisuutensa vuoksi kaavamuutoksen mukaisille  liikennemäärille. Edelleen liittyminen kantatielle 51 ei täytä viranomaisvaatimuksia, eikä uusien suunnitelmien tekoa ole edes aloitettu, puhumattakaan vaaditun kantatien 51 rinnakkaistien rakentamisesta.

Edellä olevien tosiasioiden perusteella katson kaavaesityksen lähettämisen kunnan hallitukseen keskeneräisenä ja eri viranomaisten kannan sekä lain vastaisena olevan vastuutonta, ja vaadin asian palauttamista valmisteluun tai laittamista pöydälle.

Timo Raivio
kunnanvaltuutettu
teknisen lautakunnan varajäsen

Ei kommentteja »