Taloussuunnittelupäällikkö Kaisa Okkeri esittelee talousarviota Siuntion kunnanvaltuustolle.

Siuntion kunnanvaltuusto hyväksyi tänään ensi vuoden budjetin. Muutamia muitakin pykäliä oli listalla.

116 Teknisen lautakunnan toimintakatteen muutos vuoden 2017 osalta

Valtuusto hyväksyi, että tekninen lautakunta on ylittänyt budjettinsa, kun sisäilma-asioihin on mennyt satoja tuhansia.

117 Muutosesitys vuoden 2017 talousarvion investointimäärärahoihin

Päätettiin hankkia 44 000 eurolla esitystekniikkaa suomenkielisen perusopetuksen tarpeisiin.

119 Paloniemen sairaala-alueen rakennusten myyntiin asettaminen

Päätettiin panna myyntiin Siuntion omistusosuus (1/149) Paloniemen sairaalan kiinteistön alueella sijaitsevista rakennuksista.

120 Valtuustoaloite koskien suvaitsevaisuuskasvatuksen opetussuunnitelman valmistelemisesta ja käyttöönotosta

Vuonna 2013 yhteensä 24 kunnanvaltuutettua oli tehnyt valtuustoaloitteen suvaitsevaisuuskasvatuksen opetussuunnitelman valmistelemisesta ja käyttöönotosta. Vastauksesta valtuustoaloitteeseen kävi hyvin ilmi, miten näitä teemoja sisältyykin nykyiseen opetussuunnitelmaan, ja tämä vastaus kelpasi valtuustolle.

121 Sidonnaisuusrekisteri ja sidonnaisuusilmoitukset

Nykyinen kuntalaki korostaa avoimuutta ja niinpä eräiden luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus, jossa on ilmoitettava sellaisista sidonnaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Nämä ilmoitukset on koottu kunnan verkkosivuille.

Anekdoottina menneiltä vuosilta muisteltakoon, että vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Siuntion Kokoomus teki aloitteen sidonnaisuuksien julkistamisesta vapaaehtoisesti. Siuntion Vihreät julkisti silloin sidonnaisuutensa verkkosivuillaan, mutta Kokoomus itse vasta vuosia myöhemmin.

118 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman hyväksyminen

Päivän pääasia oli talousarvio. Veroprosentit pysyvät ennallaan; tärkeitä muutoksia aiempaan verrattuna on, että Siuntio liittyy vuodenvaihteessa HSL:ään ja järjestää joukkoliikenteensä jatkossa sitä kautta, ja että aiemman päätöksen mukaisesti kiinteistöhuolto- ja ruokapalvelut ostetaan ulkopuoliselta. Talousarvio on 118 000 euroa alijäämäinen, mutta kestämme sen, kun aiemmilta vuosilta on ylijäämää.

Budjettiin sisältyy merkittäviä investointeja, mm. 700 000 hammashoitolan uusiin tiloihin ja 250 000 kävely- ja pyörätien rakentamiseksi Sudenkaarelta Degerbyntielle. Talousarvioon ei valitettavasti vielä sisälly mitään kouluratkaisuja, vaan niistä päätetään erikseen.

Käsittely alkoi perinteen mukaisesti ryhmäpuheenvuoroilla, ryhmien suuruusjärjestyksessä: RKP, Kokoomus, Vihreät, SDP, Vasemmisto ja Perussuomalaiset. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron piti Karin Gottberg-Ek.

Arvoisat valtuutetut ja viranhaltijat
Bästa fullmäktige och tjänstemän

Den gröna gruppen vill framföra sitt tack till kommunens tjänstemän för det stora arbete som gjorts för att igen åstadkomma budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019–21.

Siuntion tämänhetkisessä tilanteessa talousarvion saaminen edes tyydyttävän lähelle tasapainoa on ollut haaste. Kun vielä toteaa, että tulopuoli pitkälle nojaa maankäyttötuottoihin, syntyy epäily siitä, että se on ehkä hieman ylioptimistinen. No, oletetaan, että valmistuvista kaavahankkeista saadaan tontit myytyä 2018 aikana ja hyvään hintaan.

Siuntion Sydämen toteutuminen kaavan mukaisesti on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2018 aikana. Tämä on varsin hyvä asia. Tässä yhteydessä HSL:ään liittyminen kannattaa hyödyntää markkinoinnissa mahdollisimman monipuolisesti, ja kun vielä saadaan muutama viikonloppuvuoro, ollaan hyvällä tolalla.

Siuntioon ollaan hakemassa uutta kaavoituspäällikköä. Toivottavasti virka saadaan nopeasti täytettyä. Tarvitsemme kokonaisvaltaista ja tulevaisuuteen suuntaavaa maankäytön suunnittelua. Olisi tärkeää tässä yhteydessä tehdä enemmän yhteistyötä myös naapurikuntien kanssa.

Vi står inför stora beslut gällande kommunens fastigheter. Det som är och har varit ett problem är avsaknaden av klara fakta om i vilket skick de olika fastigheterna faktiskt är. Här får vi inte låta oss styras av fastigheternas restvärde, känslovärde eller avskrivningsvärde då beslut om vad som rivs eller byggs fattas. Däremot får vi troligen vara färdiga att tänka om en hel del också vad utrymmeslösningarna beträffar. Det vi kan vara glada för är att man nu tagit itu med problemen.

Kiinteistöjen tilanteesta ja ongelmista on tiedotettu ja pidetty tiedotustilaisuuksia. Se on erittäin hieno asia. Vielä avoimuusperiaatetta noudattaen, kiinteistöissä tehtyjen tutkimusten tulokset voisivat olla helpommin saatavilla ennen kuin ratkaisuja joudutaan tekemään.

Talousarviokirjaa lueskellessa toteaa, että budjetti on esitetty aika yleisellä tasolla. Aina ei ole aivan selvää, mikä luku kuuluu mihinkin. Olisi toivottavaa eritellä asiat hieman yksityiskohtaisemmin.

Siuntion kunta on kaksikielinen kunta, ja se on vahvuus, jota kannattaa hyödyntää ratkaisuissa. Se mahdollistaa yhä rikkaamman kulttuuriympäristön, jossa kanssaihmisiä huomioidaan yhä globalisoituvammassa maailmassa.

Ryhmäpuheenvuorojen ja joidenkin keskustelupuheenvuorojen jälkeen esitimme Vihreiden nimissä ja SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattamana toivomusponnen ikään kuin evästykseksi, että asemanseudun kehittämisen tulee olla ensisijaista.

Toivomusponsi
Hemställningskläm

Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto katsoo, että teknisen toimen tontinmyyntituloja kerrytetään ensisijaisesti aseman seudulla joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseksi ja Hinku-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Då kommunfullmäktige godkänner 2018 års budget bör tekniska avdelningens tomtförsäljningsintäkter koncentreras till stationsområdet för att kollektivtrafiken skall utvecklas och Hinku målsättningarna uppnås.

Itse budjetti hyväksyttiin yksimielisesti, mutta tästä toivomusponnestapa sikisikin vilkas keskustelu, jota ei ole aivan helppo tiivistää. Se löytyy valtuuston kokouksen videoinnista alkaen suunnilleen kohdasta 1:06:30. Yleisesti ottaen vaikutti siltä, etteivät RKP, Kokoomus tai Perussuomalaiset pitäneet tällaista painopistettä tarpeellisena, ja ponsi hävisi äänestyksen äänin 17–10. (8 RKP, 8 KOK, 1 PS vastaan 5 VIHR, 3 SDP, 2 VAS).

Aloitteita

Vasemmistoliiton valtuutetut Honkasalo ja Tanskanen jättivät kaksi aloitetta: sosiaalipalvelumaksujen perimisen lopettamisesta ja terveyskeskusmaksujen poistamisesta.