Siuntion valtuusto kokoontui 9.4.2018. Painavimpana asiana oli kouluverkkoselvityksen hyväksyminen ja Päivärinteen koulun lakkauttaminen. Lisäksi hyväksyttiin vastauksia valtuustoaloitteisiin, myönnettiin lisämäärärahoja ja merkittiin tiedoksi kaavoituskatsaus. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kaisla oli matkoilla, joten pääsin valtuuston 1. varapuheenjohtajana nuijan varteen.

41 Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2017 investointiin kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Tämä on nähdäkseni enemmän kirjanpitotekniikkaa ja liittyy siihen, että kunta on saanut maankäyttösopimuksista korvausta tontteina, ja tämä pitää kirjata ikään kuin olisi hankittu maata vastaavalla rahalla.

Vuoden 2017 talousarvion investointiosaan kohtaan Kiinteä omaisuus/Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta hyväksytään 223 115 euron ylitys, niin että investoinnin loppusummaksi tulee 1 143 848 euroa.

42 Suomenkielisen perusopetuksen kouluverkkoselvityksen hyväksyminen ja esitys kouluverkon tulevasta rakenteesta

Pykälään liittyvä materiaali löytyy esityslistan sivuilta 6–53. Siellä on varsinaisen esityslistatekstin lisäksi liitteenä kouluverkkoselvitys, joka kattaa aihetta laajasti koulurakennusten kunnosta oppilasvaikutusten arviointiin. Avasin ajatuksiani asiasta viikko sitten kirjoituksessani Päivärinteen koulun lakkauttaminen ja kuinka eteenpäin.

Tällä välin on kerätty nimiä myös kuntalaisaloitteeseen Päivärinteen koulun säilyttämiseksi. Kuntalain 23 § mukaan aloite, jonka tekijöinä on 2 % kunnan asukkaista, on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulemisesta. Kouluverkon rakennetta koskeva asia on toki tullut käsittelyyn ilmankin aloitetta, kun valtuusto päätti 11.12.2017 edetä tilakysymysratkaisussa sivistyskampusvaihtoehdon pohjalta ja tässä kokouksessa käsitellään tätä kouluverkkoselvitystä. Kuntalaisaloite on joka tapauksessa siinä määrin painava demokratian keino, että se pitää käsitellä asianmukaisesti.

Kunnanhallitus ehdotti, että

  1. Päivärinteen koulu lakkautetaan.
  2. Suomenkielinen perusopetus keskitetään kunnan keskustaan Aleksis Kiven kouluun 1.8.2018 alkaen.

Keskustelun aikana Arja Alho (sd) ehdotti kahta toivomuspontta.

  • Hyväksyessään perusopetuksen kouluverkkoselvityksen ja kouluverkon rakenteen, Siuntion kunnanvaltuusto edellyttää, että ns. sivistyskampus suunnitellaan arkkitehtikilpailun pohjalta ja että piharatkaisuilla turvataan eri-ikäisten lasten turvallinen ja virikkeinen liikkuminen ja leikkiminen.
  • Hyväksyessään perusopetuksen kouluverkkoselvityksen ja kouluverkon rakenteen, Siuntion kunnanvaltuusto edellyttää selvitettäväksi monikielisen kouluympäristön edut ja haitat sekä mahdollisuuden niin suomen- kuin ruotsinkielisten lasten kielikylpytoimintaan osana oppimista.

Heikki Leikola teki kokoomusryhmän puolesta muutetun päätösehdotuksen:

  1. Siuntion kaksi suomenkielistä peruskoulua yhdistetään yhdeksi kouluksi, joka toimii yhtäläisesti sekä Päivärinteen koulun että Aleksis Kiven koulun työn jatkajana. Yhdistyneelle koululle annetaan kokonaan uusi nimi ja molemmat vanhat suomenkielisten koulujen nimet poistuvat käytöstä.
  2. Koska kyseessä on kahden koulun yhdistymisestä syntyvä uusi koulu, lakkautetaan molempien nykyisten koulujen rehtorien tehtävät ja asetetaan uuden koulun rehtorin virka avoimeen hakuun.
  3. Siuntion kunta kiinnittää koulujen yhdistämisessä erityistä huomiota kuntalaisten esiin tuomiin aiheisiin sekä huoliin niin, että molempien nykyisten koulujen oppilaat ja vanhemmat kokevat tulevan koulun yhtä lailla omakseen ja että molempien koulujen parhaat perinteet saavat jatkoa.

Sivistystoimenjohtajan arvion mukaan kohdat 1 ja 2 olisivat tässä ongelmallisia, sillä ensinnäkin nyt oli valmisteltu nimenomaan Päivärinteen koulun lakkauttaminen, ja kuulemiset oli tehty siltä pohjalta. Toisenlaisen päätöksen tekeminen olisi saattanut altistaa ratkaisun valituksille. Kohta 2 taas oli siksi ongelmallinen, että noin kevyin perustein tuskin voisi käynnistää yt-neuvotteluja.

Keskustelun ja neuvottelutauon jälkeen päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että kokoomus veti vastaehdotuksensa pois, mutta sen kohdasta 3 muotoiltiin kolmas ponsi. Siten kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti, ja päätökseen liitettiin kolme toivomuspontta:

  1. Hyväksyessään perusopetuksen kouluverkkoselvityksen ja kouluverkon rakenteen, Siuntion kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnanhallitus kiinnittää koulujen yhdistämisessä erityistä huomiota kuntalaisten esiin tuomiin aiheisiin sekä huoliin niin, että molempien nykyisten koulujen oppilaat ja vanhemmat kokevat tulevan koulun yhtä lailla omakseen ja että molempien koulujen parhaat perinteet saavat jatkoa.
  2. Hyväksyessään perusopetuksen kouluverkkoselvityksen ja kouluverkon rakenteen, Siuntion kunnanvaltuusto edellyttää selvitettäväksi monikielisen kouluympäristön edut ja haitat sekä mahdollisuuden niin suomen- kuin ruotsinkielisten lasten kielikylpytoimintaan osana oppimista.
  3. Hyväksyessään perusopetuksen kouluverkkoselvityksen ja kouluverkon rakenteen, Siuntion kunnanvaltuusto edellyttää, että ns. sivistyskampus suunnitellaan arkkitehtikilpailun pohjalta ja että esim. tila- ja piharatkaisuilla turvataan eri-ikäisten lasten turvallinen ja virikkeinen liikkuminen ja leikkiminen.

43 Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Valtuustolle tuli tiedoksi lista valtuutettujen vuosien varrella jättämistä ja vielä käsittelyssä olevista aloitteista, ja samalla hyväksyttiin joukko teknisen teknisen osaston valmistelemia aloitevastauksia ja merkittiin aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Loppuunkäsittely tarkoittaa suunnilleen sitä, että joko todetaan, että aloitteessa tehdyn ehdotuksen toteuttaminen on jo ainakin aloitettu tai sitten sitä, ettei aloitetta nyt aiota toteuttaa.

Loppuunkäsiteltyjä aloitteita, lyhenneltyine vastauksineen:

Valtuutettu von Essenin (vihr) ja varavaltuutettu Halosen (vihr) 8.10.2012 jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa toivotaan, että kunta pyrkisi kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, että pyörä- ja kävelytie saadaan kuntakeskuksestaetelään kantatie 51:lle asti.

Suunnittelut pyörätien rakentamiseksi kuntakeskuksesta Sudenkaaresta Degerbyntien risteykseen on käynnistetty vuoden 2017 aikana. Teknisellä lautakunnalla on varattuna hankkeelle rahoitusta vuodelle 2018, jolloin rakennesuunnitelmia pyritään vuoden aikana toteuttamaan hankkeen edistämiseksi.

Valtuutettujen Haanpää, Parviainen, Tanskanen, Turunen, Alho, Honkasalo, Karvonen, von Essen, Raivio, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Laaksonen,Paajes, Mäenpää, Valtavaara, Louekoski, Dahlqvist ja Karell 8.4.2013 jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan ympäristöystävällistentoimintatapojen kehittämistä.

Ajatuksena tässä on, että Siuntion kunnan työyksiköihin nimetään ekotukihenkilöt, jotka voisivat tuoda ympäristöystävällisempiä työtapoja työyksiköihin. Tekninen lautakunta toteaa selvityksenään, että ekotukitoiminta on kunnan tavoitteisiin sekä toimintaan erityisen soveltuva, mutta sen käyttöön ottoon ei tällä hetkellä teknisellä toimistolla ole resursseja. Ekotukitoiminta lisätään kunnan HINKU-toimenpideohjelmaan v. 2018–2020.

Valtuutettujen Linnala, Raivio, Paajes, Mäenpää, Louekoski, Parviainen ja varavaltuutettujen Koroma-Hintikka ja Kokkonen 7.10.2013 jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan, että kunnan on välittömästi aloitettavaneuvottelut maanomistajan kanssa louhostoiminnasta luopumisesta.

Tässä minusta aloitevastaus menee hieman ohi maalin. Aloitteessa nostetaan esiin Pikkalan kivilouhoksen haittavaikutuksia kunnalle, ja aloitevastauksessa todetaan kutakuinkin, että louhostoiminnan luvanvaraisuus perustuu kaavoitukseen ja erinäisiin lakeihin, eikä esteitä louhimiselle ole. Nähdäkseni aloitteen ajatus oli enemmänkin sen suuntainen, että olisi neuvoteltu maanomistajan kanssa, olisiko hän voinut kohtuullista korvausta vastaan luopua louhimisesta. Suurta merkitystä tällä ei ole, sillä aloitteen jättämisen aikoihin maanomistaja kommentoi julkisuudessa, ettei hän ole kiinnostunut tällaisista neuvotteluista.

Valtuutettu Yrjö Kokkosen (vihr) ja varavaltuutettu Birgitta Johanssonin (vihr) 31.3.2014 jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan, että tekninen lautakunta alkaa selvittää mahdollisuuksia nuorten palkkaamiseksi kesätyöhön tai työharjoitteluun tehtävään valmistaa ja asentaa paikoilleen linja-autojen pysäkkikatoksia kunnan teknisen toimen alaisuudessa.

Kunta palkkaa kesäisin kesätyöntekijöitä. Linja-autopysäkkien katosten pystyttäminen vaatii ammatillisen koulutuksen sekä erilliset luvat. Linja-autokatosten ylläpitäminen ja asentaminen on ELY-teiden osalta ELY-keskuksen vastuulla. Jos kunta rakennuttaa toisenlaiset katokset, siirtyy ylläpitovastuu kunnalle.

Valtuutettu Valtavaaran 19.12.2016 allekirjoittama ja jättämä valtuustoaloite koskien kunnan kaavoitustilanteen ja kaavoitustarpeen selvitystä ja esittelyä Siuntion kunnanvaltuustolle.

Tekninen lautakunta käsittelee vuosittain kaavoituskatsauksen maalis–huhtikuusta, käsitellen ja hyväksyttäen ajankohtaiset kaavahankkeet. Teknisen lautakunnan pöytäkirjalla sekä erillisesti kunnan kaavoitusosion nettisivuilla julkaistaan kaavoituskatsaukset sekä ajankohtaiset kaavahankkeet. Tässäkin valtuuston kokouksessa merkitään tiedoksi kaavoituskatsaus, joka on kyllä merkittävästi informatiivisempi kuin valtuustolle vielä muutama vuosi sitten tarjotut.

44 Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2018 investointiin keittiön varusteet

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon on varattu kohteeseen 5011 ’keittiön varusteet’ varattu 15 000
euroa. Keittiön varusteiden osalta on varauduttu uusimaan keittiön kalustoa keskuskeittiöltä sekä terveyskeskukselta.
Svenska skolanin uuni joudutaan uusimaan. Uunin kustannus on noin 20 000 euroa. Tämän johdosta investointimäärärahaa joudutaan hakemaan lisää. Investointimäärärahaa myönnettiin lisää 10 000 euroa.

45 Kaavoituskatsaus 2018

Valtuutetut saivat tiedoksi kaavoituskatsauksen, joka on 11 sivun selvitys siitä, millaisia maankäyttösuunnitelmia kunnassa on tekeillä; mm. panostus kuntakeskuksen ja Sunnanvikin yritysalueen suunnitteluun.

Valtuustoaloitteita

SDP ja Vasemmistoliitto jättivät kaksi aloitetta: aloitteen leikkipuiston rakentamiseksi Palonummelle, ja aloitteen kulttuuritoimijoiden palkitsemisesta syksyisin samaan tapaan kuin nyt palkitaan urheilijoita keväisin.