Siuntion kunnanvaltuusto kokoontui 1.10.2018. Listan tärkein asia oli osavuosikatsaus.

§ 71 Osavuosikatsaus 2/2018

Osavuosikatsaus on katsaus siihen, mitä kunnassa on ollut tekeillä, ja suositeltavaa lukemista asioista kiinnostuneille. Se löytyy valtuuston esityslistan yhteydestä.

Joitakin poimintoja esityslistan tekstistä hieman kommentoituina.

Tila-asiat etenevät:

Suun terveydenhuolto muuttaa sisäilmaongelmien takia uusiin tiloihin lokakuussa. – – Aleksis Kiven koulu sai elokuun alussa käyttöönsä kolmannen väistötilan. – – Suomenkielisen perusopetuksen keskittäminen Aleksis Kiven kouluun vapautti Lilla-Lotan kiinteistön varhaiskasvatuksen käyttöön. Tämän seurauksena sivistysosasto luopui elokuun alussa Veturin käytöstä. – – Tyhjillään olevien koulurakennusten lämpimänä pitäminen rasittaa taloutta merkittävästi, sillä laskelmien mukaan niistä aiheutuu noin 120 000 € vuotuiset kulut.

Mitä tila-asioihin tulee, osavuosikatsauksessa katsotaan jo tapahtunutta, eli siinä ei käsitellä tulevan sivistyskampuksen suunnittelua. Sivistyskampus on Siuntion mittakaavassa erittäin suuri hanke, ja se pitää valmistella huolella. Luottamushenkilöt odottavat jo hiukan kärsimättöminä, milloin päästään linjaamaan seuraavia askeleita; valtuuston tasolla asiaa on viimeksi linjattu joulukuun 2017 kokouksessa (olkoonkin että viime kokouksessa annettiin katsaus valmistelun tilanteesta). Ensi vuoden talousarviostakin pitäisi päättää jo pian.

Tammi-elokuun osavuosikatsauksen mukaan kunnan tulos tulisi muodostumaan noin 350 000 euroa alijäämäisenä talousarvioon verrattuna. Suurin yksittäinen tekijä on, että Marsuddenin maankäyttösopimusten mukaisten tuloja ei saada kirjattua vuodelle 2018. Tämä heikentää tulosennustetta noin 800 000 eurolla.

 

Tämän lisäksi ennusteen mukaista tulosta on heikentänyt Verohallinnolta 10.9. saatu kunnallisverojen ennustetieto. Tämän mukaan kunnallisverot tulisi toteutumaan noin 312 000 euroa talousarviota pienempänä. Toisaalta Kuntaliiton viimeisin ennustekehikko elokuulta ennustaa kunnallisverojen kasvavan noin 230 000 euroa talousarvioon nähden. Näin ollen eri ennusteiden vaihteluväli on hyvin suuri (n. 500 000 euroa), joten tällä hetkellä ko. tuloerään liittyy erityisiä epävarmuustekijöitä.

 

Tuloksen muodostumiseen voi vielä loppuvuoden osalta vaikuttaa merkittävällä tavalla sisäilmaongelmaisten rakennusten mahdollinen purkaminen (poistovaikutus) sekä tästä aiheutuvat purkukustannukset (käyttötalousvaikutus).

Marsuddenin kaavan toteutuminen tiedettiin alun alkaenkin epätodennäköiseksi. Eri viranomaisten lausunnot kaavan aiemmista versioista ovat olleet äärimmäisen tyrmääviä mm. maakuntakaavaan ja alueen ympäristöarvoihin vedoten. Lausunnot ovat tietenkin vain lausuntoja ja kunta tekee kaavoituspäätöksensä itse, mutta lausunnoista näkee kyllä, ettei kaavalla ole kummoisiakaan mahdollisuuksia kestää hallinto-oikeuksissa. Jos Marsuddenia silti halutaan pyörittää kunnan taloussuunnitelmissa, maankäyttösopimustuloja ei rehellisyyden nimissä pitäisi arvioida saatavan ainakaan aikaisemmin kuin 4–5 vuoden kuluttua siitä, jos valtuusto joskus hyväksyy kaavan. Suunnilleen tästä syystä Vihreät esitti viime syksynä budjettia käsiteltäessä, että teknisen toimen tontinmyyntituloja kerrytetään ensisijaisesti aseman seudulla, mutta ponsi hävisi äänestyksessä.

Kunnallisverotuloissa tuntuu olevan koko kuntasektorilla käsillä ikävä yllätys. Verohallinto selvittää Kansan Uutisten mukaan, mistä asia johtuu, mutta asiassa saattaa olla kyse siitä, että veronpalautuksia tulee tänä vuonna huomattavan paljon. Se taas johtuisi kiky-sopimuksesta sitä kautta, että kuntasektorin palkansaajien veroprosentteja määrättäessä ei osattu ottaa huomioon kuntasektorin työntekijöiltä leikattuja lomarahoja.

Jos vielä kouluja puretaan, purkaminen maksaa rahaa (käyttötalousvaikutus). Lisäksi rakennuksilla on kunnan kirjanpidossa tietty tasearvo, ja jos niiden todetaan olevan vähemmän arvokkaita (esimerkiksi siksi, että ne puretaan), tasearvoa on korjattava alaspäin, ja tämä sitten näkyy kunnan tuloksessa (poistovaikutus).

[Teknisellä osastolla] Investointiprojekteja on pyritty käynnistämään tärkeysjärjestyksessä, mutta haasteena on ollut henkilöstöpula, sekä myöskin se, ettei tarjouspyyntöihin ole saatu tarjouksia ja on jouduttu järjestämään uusintakierroksia. Tilanne on edelleenkin se, että osa investointiprojekteista jää toteuttamatta tänä vuonna.

On perin harmillista, että osa suunnitelluista investointiprojekteista jää toteuttamatta tänä vuonna. Pienen kunnan organisaatio on kovin haavoittuvainen, ja muutaman viran avoimena olo tuntuu. Yksittäisenä nostona: pidämme Vihreissä tärkeänä, että juoksurata saataisiin pinnoitettua.

§ 72 Myönnettiin 30 000 € kunnallistekniikkaverkostoinvestointiin

Kantatie 51:n eteläpuoliselle teollisuusalueelle tullaan rakentamaan raskaan kaluston huoltohalli, joka liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Kyseinen alue kuuluu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja näin ollen vesihuoltolaitos on velvoitettu rakentamaan liittymispisteet tontin rajalle. Hankkeen kustannusarvio on 30.000 €. Myönnettiin. Osa rahasta palaa liittymismaksuna.

§ 73 Hallintosäännön muuttaminen

Tehtiin hallintosääntöön koko joukko tarkennuksia, mm. tarkistettiin virkanimikkeitä vastaamaan nykytilaa. Pohjaehdotuksessa pykälässä § 52 ehdotetaan, että rakennusvalvontapäällikön myöntämissä muiden rakennelmien rakennusluvissa yläraja nostettaisiin 300 neliöstä 500 neliöön. RKP ehdotti, että nostettaisiin yläraja 700 neliöön, sillä maatalouden konehallit ovat nykyään aikaisempaa suurempia. Tämä hyväksyttiinkin yksimielisesti.

Luottamushenkilöiden eroamisia

Listalla oli useampia luottamushenkilöiden eroja. Asiahan on niin, että kunnasta pois muuttava menettää vaalikelpoisuutensa ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö. Eroa voi myös anoa, ja silloin valtuusto voi harkintansa mukaan myöntää sen. Käytäntönä on, että eroavan henkilön poliittinen ryhmä valitsee seuraajan.

  • § 74 Tarkastuslautakunnan jäsen Louekoski anoi eroa ja hänen tilalleen valittiin Sirpa Kaisla (kok).
  • § 75 Sivistyslautakunnan varajäsen Louekoski anoi eroa ja hänen tilalleen valittiin Jere Jantunen (kok).
  • § 76 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsen Nummenmaa menetti vaalikelpoisuutensa ja hänen tilalleen valittiin Johanna Nygård (kok). Hänet valittiin myös lautakunnan puheenjohtajaksi. Käytiin hieman keskustelua siitä, syntyykö siitä ongelma, että hän on myös tarkastuslautakunnan jäsen. Kuntalain 75 § mukaan kaiketi ei, ja hän on tiettävästi anomassa eroa tarkastuslautakunnasta, mikä on varmastikin hyvä, ettei roolien välillä synny ristiriitaa. Hän oli aiemmin Nummenmaan varajäsen ympäristö- ja rakennuslautakunnassa; uusi varajäsen valitaan varmaankin seuraavassa kokouksessa.
  • § 77 Varavaltuutettu Nummenmaa menetti vaalikelpoisuutensa ja hänen tilalleen keskusvaalilautakunta sitten nimeää kuntavaalien tulosten mukaan seuraavan varavaltuutetun (kok).
  • § 78 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan varajäsen Berglund anoi eroa ja hänen tilalleen valittiin Jari Alopaeus (r).

§ 79 Valtuustoaloite valtuutettujen koneista

Rainer Sarviaho (kok) ja kahdeksan muuta ehdottavat, että kunta hankkisi valtuutettujen käyttöön iPadin tai muun kannettavan laitteen. Kunnanvaltuuston kokouspaikalla ei näet ole tietoteknistä laitteistoa käytettävissä. Valtuutettu saa halutessaan esityslistan tulostettuna paperilla, mutta suuri osa käyttää omia laitteitaan. Kunnanhallituksen kokoushuoneessa, jossa kunnanhallituksen lisäksi lautakunnat kokoontuvat, on sentään tietokoneet käytettävissä, mutta silloinkin luottamushenkilöiden on käytettävä omia laitteitaan kokousmateriaaliin etukäteen perehtymiseen.

On tietenkin oikein hyvä asia, että Siuntiossa on pääosin siirrytty sähköisiin kokouksiin. Paperia säästyy paljon, kun esityslistat liitteineen voivat olla useita satoja sivuja. Ei oikein ole hyvä, että sähköinen toimintatapa nojaa aika vahvasti luottamushenkilöiden omiin laitteisiin. Tekisi mieleni ajatella, että kunnan tulisi huolehtia, että luottamushenkilöillä on asianmukaiset laitteet tehtävänsä hoitamiseen.

Aloitevastauksessa ehdotettiin, ettei nyt ryhdyttäisi hankkimaan laitteita ja merkittäisiin aloite loppuunkäsitellyksi. Ehdotin, että aloite palautettaisiin valmisteluun, sillä asiaa olisi minusta hyvä edistaa, mutta hieman eri tavoin kuin aloitteessa ehdotettiin. Siuntiossa sähköisiin kokouksiin on siirrytty tässä vaiheessa kunnanhallituksen ja lautakuntien osalta, mutta ei kunnanvaltuuston. Minusta olisi parempi aloittaa siitä, että kunnanhallitukselle ja lautakunnille, joissa sähköiseen kokouskäytäntöön on siirrytty, hankittaisiin asianmukaiset laitteet, joilla voisi tehdä kokousmateriaaliin muistiinpanoja ja tuoda ne mukaan kokoukseen. Kyselin viikonloppuna kollegoilta muista kunnista, ja järjestään heillä kunta tavalla tai toisella huolehtii laitteita luottamushenkilöiden käyttöön – tässä Siuntio on nähdäkseni hiukan jälkijunassa.

Kokoomuksen riveistä aloitteen palauttamista valmisteluun kannatti mm. aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Sarviaho; Paula Tuominen (ps) totesi, ettei voi aloitetta tässä muodossa kannattaa, koska se vaikuttaisi siltä, että valtuutetut hankituttavat koneita itselleen. Vilkkaahkon keskustelun jälkeen kunnanjohtaja kiitti hyvästä keskustelusta ja toivoi kuitenkin, että asiaa voitaisiin katsoa rauhassa, kun tulevaan sivistyskampukseen olisi suunnitteilla valtuustonkin käyttöön sopiva tietokonein varustettu tila. Sosialidemokraateista Alho ja Parviainen arvelivat, että tämä evästyskeskustelu riittäisi, ja Sarviaho käytti puheenvuoron, jossa ilmaisi olevansa valmis tyytymään tähän evästävään keskusteluun niin, että aloite voitaisiin merkitä loppuunkäsitellyksi, joten vedin palautusehdotukseni pois.

Talousarviomuutoksia sisäisten erien muutoksen vuoksi

Kun ruoka- ja siivoushuolto ostetaan nykyisin ulkoisena palveluna, näiden kustannusten ei enää pitäisi näkyä osastojen budjeteissa sisäisinä vaan ulkoisina kuluina. Korjattiin siis talousarvioita vastaavasti.

  • § 80/81/82/83/84 Kunnanhallituksen/perusturvalautakunnan/sivistyslautakunnan/ympäristö- ja rakennuslautakunnan/teknisen lautakunnan talousarviomuutos sisäisten erien muutoksen vuoksi.