Siuntio huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä

Paikallinen ilmastotyö Siuntiossa tuo ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ympäristön tilan parantamiseen. Ilmastotyö luo uusia työpaikkoja ja viihtyisän elinympäristön myös Siuntioon.

 • Laaditaan tiekartta hiilineutraaliin tulevaisuuteen siirtymiseksi ja kehitetään Siuntion kestävän kehityksen budjetointia.
 • Otetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen mukaan kunnan strategioihin, poliittisiin ohjelmiin sekä käytännön toimenpiteisiin.
 • Huolehditaan maankäytön suunnittelussa ekosysteemien säilymisestä osoittamalla kaavoituksessa määrällisesti ja laadullisesti riittävät viher- ja vesialueverkostot.
 • Kasvatetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrää.
 • Kehitetään keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Parannetaan opasteita. Kunnostetaan leikkipuistot, puistot ja virkistysalueet.
 • Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja tehdään siitä vaihtoehto entistä useammalle. Koordinoidaan avainliikenteen aikataulut raideliikenteen kanssa.
 • Kasvatetaan kävelyn ja pyöräilyn suosiota rakentamalla nykyistä parempia kävely- ja pyöräteitä sekä laatimalla kuntaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat.

Siuntio satsaa koulutukseen sivistyskuntana

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä ja jokaisen lapsen ja nuoren unelmat ovat yhtä arvokkaita. Siuntiossa jokaisen lapset tulee voida olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta. Siuntiossamme koulutus on kunnan ydintehtävä. Se on investointi tulevaisuuteen.

Sydämen sivistys on kulttuuria, yhteisöllisyyttä ja hauskaa elämää. Sivistyskunnassa kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.

 • Varmistetaan riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta lähtien. Tarjotaan moniammatillisena yhteistyönä oppimista tukevia tukitoimia, mm. opinto-ohjausta, erityisopetusta, kuraattorin, psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. Tunnistetaan ongelmat oppimisessa ja käyttäytymisessä varhaisessa vaiheessa ja tarjotaan perheelle tukea nopeasti.
 • Lisätään ympäristökasvatusta ja luonnossa oppimista varhaiskasvatuksessa. Hyödynnetään päiväkotien läheisiä metsäalueita ja puistoja luonto-opetuskohteina.
 • Pidetään huolta, että jokaisella lapsella ja nuorella on Siuntiossa mahdollisuus oppimiseen turvallisessa ympäristössä. Kiusaamista kohtaan on tiukka nollatoleranssi. Ennaltaehkäistään ja puututaan välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään.
 • Järjestetään kouluissa aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lisätään tässä yhteistyötä koulujen sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kesken. Toteutetaan harrastustakuu.
 • Poistetaan esteet vammaisten ja muiden erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten yhdenvertaiselta osallistumiselta kaikkeen toimintaan.
 • Tuetaan ruohonjuuritason omaehtoista kulttuuritoimintaa tarjoamalla edullisia tiloja ja varmistamalla, että tapahtumien ja toiminnan järjestäminen on helppoa ja sallittua. Kehitetään kirjaston asemaa siuntiolaisten kulttuurikeskuksena ja osallistumisen paikkana – unohtamatta kirjaston perustehtävää, kirjojen lainaamista.

Siuntio huolehtii hyvinvoinnista ja terveydestä

Siuntiolla on tärkeä vastuu asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä, sillä kunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeenkin monista palveluista, joilla edistetään jokaisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Vihreä Siuntio panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto.

 • Torjutaan lapsiperheköyhyyttä tarjoamalla erityistä tukea pienituloisille perheille.
 • Varmistetaan päihdetyön riittävät resurssit.
 • Jokaisella on oikeus päästä perusterveydenhuollon palveluihin lakisääteisessä ajassa.
 • Huolehditaan lastensuojelun riittävistä ja ammattitaitoisista resursseista, jotta yhdellä sosiaalityöntekijällä ei ole liikaa asiakkaita.
 • Vaaditaan avoimuutta niin päätöksenteossa kuin kuntaorganisaation sisällä. Tarjotaan ymmärrettävää tietoa julkisesta päätöksenteosta siellä missä ihmiset ovat: turuilla ja toreilla, verkossa, kouluissa ja työpaikoilla. Kunnan tuottamien tietojen tulee olla kuntalaisten vapaasti ja esteettömästi käytettävissä.
 • Ehkäistään työkyvyttömyyttä, työuupumusta ja masennusta panostamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Siuntio hoitaa työllisyyttä ja taloutta

Kuntatalous on yhteisistä tarpeista ja resursseista huolehtimista paikallisella tasolla. Kestävä taloudenpito turvaa ihmisten hyvinvoinnin ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Yritysten rooli kuntataloudelle on merkittävä. Vuoropuhelu kunnan ja alueen yritysten välillä on hyvä tapa varmistaa, että molempien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon.

 • Tehdään yhdessä asukkaiden kanssa Siuntiosta houkutteleva asuinpaikka, jossa ihmiset viihtyvät ja arki sujuu.
 • Vahvistetaan paikallisen yritystoiminnan kehittymistä Siuntiossa, erityisesti palveluyrityksen, elinvoiman ja viihtyisyyden näkökulmasta.
 • Otetaan paikalliset yritykset mukaan. Toteutetaan kunnan hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun. Tiedotetaan hankinnoista tehokkaasti.
 • Pidetään huolta kunnan työntekijöistä. Korjataan työterveys- ja työhyvinvointikartoituksissa ilmenneet epäkohdat.
 • Panostetaan kiertotalouteen, joka tehostaa materiaalien käyttöä ja edistää palvelujen syntymistä.