Sjundeå sörjer för klimatet, naturen och miljön

Det lokala klimatarbetet i Sjundeå kommer med lösningar på bekämpningen av klimatförändringen, värnandet om naturens diversitet och förbättrandet av naturens tillstånd. Klimatarbetet skapar nya arbetsplatser och en trivsam livsmiljö även till Sjundeå.

 • Vi bearbetar en vägkarta för att övergå till en kolneutral framtid och utvecklar budgeteringen för Sjundeås hållbara utveckling.
 • Vi tar stärkandet av naturens diversitet med i kommunens strategier, politiska program och praktiska åtgärder.
 • Vi ombesörjer att ekosystemet bibehålls inom planeringen av markänvändningen genom att i planläggningen anvisa kvantitativt och kvalitetsmässigt tillräckliga grön- och vattenområdesnätverk.
 • Vi ökar på produktionen av antalet bostäder till rimligt pris.
 • Vi utvecklar kommuncentrets livskraft och trivsamhet. Bättre vägvisning. Vi iståndsätter lekplatserna, parkerna och rekreationsområdena.
 • Vi utökar intresset för kollektivtrafikens användning och gör den till ett alternativ för allt fler. Vi koordinerar nyckellinjernas tidtabeller med järnvägens.
 • Vi utvecklar populariteten för att promenera och cykla genom att bygga ännu bättre gång- och cykelleder samt att i kommunen bygga upp utvecklinsprogram för promenad och cykling.

Sjundeå satsar som bildningskommun på skolning

Varenda barn och ungdom är viktig och varje barns och ungdoms drömmar är lika värdefulla. I Sjundeå bör varje barn kunna vara sig sjävt utan fruktan för att bli mobbad. I vårt Sjundeå är skolningen kommunens kärnuppgift. Det är en investering för framtiden.

Hjärtats bildning är kultur, samhörighet och ett roligt liv. I en bildningskommun är kulturen en viktig del av människornas välmående och kommunens livskraft.

 • Vi säkerställer ett tillräckligt stöd för inlärning börjandes från småbarnsfostran. Vi erbjuder som flerprofessionellt samarbete stödåtgärder, som backar upp inlärning, bl.a. i form av studiehandledning, specialundervisning, kurator-, psykolog- och psykiatriska sjukvårdartjänster. Vi identifierar problemen i inlärning och beteende i ett tidigt skede och erbjuder snabbt hjälp till familjen.
 • Vi ökar på miljöundervisningen och lärande i naturen inom småbarnspedagogiken. Vi utnyttjar skogsområden och parker nära daghemmen som områden för naturfostran.
 • Vi ombesörjer, att varje barn och ungdom i Sjundeå har en möjlighet till lärande i en trygg miljö. En strikt nolltolerans mot mobbning tillämpas. Vi tar preventivt tag i och åtgärdar omedelbart rasism, mobbning och diskriminering.
 • Vi ordnar morgon- och kvällsverksamhet i skolorna och ökar härvid samarbetet mellan skolorna och idrotts- och kulturorganisationer. En hobbygaranti förverkligas.
 • Vi avlägsnar hindren för handikappade och andra kommuninvånare, som hör till specialgrupper, att jämlikt kunna delta i all verksamhet.
 • Vi stöder kulturverksamhet som bedrivs frivilligt på gräsrotsnivå genom att erbjuda förmånliga utrymmen och försäkrar, att evenemangen och ordnandet av verksamheten är lätt och tillåten.
 • Vi utvecklar bibliotekets roll som sjundeåbornas kulturcentrum och plats för deltagande – utan att glömma bibliotekets basuppgift, att låna böcker.

Sjundeå sköter om välbefinnandet och hälsan

Sjundeå har ett viktigt ansvar för invånarnas välbefinnande och dess befrämjande, ty kommunen ansvarar också efter social- och hälsovårdsreformen för många tjänster, som befrämjar vars och ens fysiska, mentala och sociala välbefinnande.

Ett Grönt Sjundeå satsar på preventiva tjänster, eftersom det alltid är socialt, mänskligt och ekonomiskt det bästa alternativet.

 • Vi förhindrar barnfamiljsfattigdom genom att erbjuda speciellt stöd för mindre bemedlade familjer.
 • Vi försäkrar oss om att det finns tillräckliga resurser för rusmedelsarbetet.
 • Alla skall ha rätt att komma till bashälsovårdens tjänster inom lagstadgad tid.
 • Vi ombesörjer att barnskyddet har tillräckliga och yrkeskunniga resurser, så att en enskild socialarbetare inte har för många kunder.
 • Vi kräver öppenhet såväl inom beslutsfattandet som inom kommunorganisationen. Vi erbjuder lättfattlig information om det offentliga beslutsfattandet där var människorna befinner sig: på gator och torg, på nätet, i skolor och på arbetsplatser. Den information kommunen producerar bör för kommuninvånarna vara tillgänglig öppet och hinderfritt.
 • Vi förhindrar arbetsoförmåga, utmattning i arbetet och depression genom att satsa på mentalvårdstjänster med låg tröskel.

Sjundeå sköter om sysselsättning och ekonomi

Den kommunala ekonomin är skötsel av gemensamma behov och resurser på lokal nivå. En hållbar skötsel av hushållandet garanterar människornas välbefinnande inom ramarna för vad naturen kan uthärda.

Företagens roll för den kommunala ekonomin är betydande. En dialog mellan kommunen och traktens företag är ett bar sätt att försäkra sig om, att behoven och önskningarna för vardera beaktas.

 • Vi gör Sjundeå tillsammans med invånarna till en lockande boningsort där människorna trivs och vardagen går undan.
 • Vi förstärker utvecklingen av det lokala företagandet i Sjundeå , serviceföretagens speciellt, ur livskraftens och trivselns synvinkel.
 • Vi fångar med de lokala företagen. Vi förverkligar kommunens anskaffningar så, att också små lokala företag har en möjlighet att delta i anbudskonkurrensen. Informering av anskaffningar effektivt.
 • Vi tar hand om de anställda i kommunen. Vi rättar till olägenheter som uppdagats i kartläggningar om hälsan och välmåendet i arbetet.
 • Vi satsar på cirkulationsekonomi, som effektiverar användningen av material och befrämjar uppkomsten av tjänster.