[et_pb_vihreat_ehdokkaat feed_source_url=”Siuntio” hide_municipality=”on” admin_label=”Vihreat ehdokkaat” _builder_version=”3.0.47″]


[/et_pb_vihreat_ehdokkaat]

Siuntion Vihreiden kuntavaaliteemat 2017 

Siuntio – tervetuloa kotiin!

Joustava joukkoliikenne

 • Elinvoimainen asemanseutu lisää luottamusta junayhteyksien lisääntymiseen ja säilymiseen tulevaisuudessakin ja tiheämpi joukkoliikenne lisää sen käyttöä.
 • Kunnan sisäisen (liityntä)liikenteen kehittäminen yhdistettynä toimivaan raideliikenteeseen on tärkeää. Avainlinjojen kehittäminen varmistaa taajamaan yksityiset ja kunnalliset palvelut. HSL-kuukausilipun haltijat saavat ajaa Avainlinjoilla ilman lisämaksua.

Terveet koulut ja terveet työpaikat

 • Kouluissa on säilytettävä lämminhenkinen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Mieluiten useampi pienehkö koulu kuin yksi iso.
 • Siuntion kouluratkaisujen tulee perustua tietoon ja perusteltuun tulevaisuuskuvaan oppilasmääristä ja tilojen muunneltavuudesta erilaisiin käyttötarpeisiin. Terveet koulut tekevät Siuntiosta houkuttelevan asuinpaikan.
 • Koulujen rakentamisvaihtoehtojen on oltava kestäviä ja rakenteiden terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota: hengittävät rakenteet, uusiutuvat energiamuodot, tilojen muunneltavuus tarpeen mukaan.
 • Kunnan työpaikkojen sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Sanoista ilmastotekoihin

 • HINKU-kunta näyttää esimerkkiä uudistuvien energiamuotojen käytössä ja sähköksi vihreä sähkö.
 • Vauhtia Siuntion ilmastotekoihin, aletaan toteuttaa jo päätettyjä asioita Hinku-kuntamme suunnitelmasta.
 • Energiatehokas ja terve rakentaminen sekä julkisissa rakennuksissa että yksityisessä rakentamisessa. Aurinkoenergiaratkaisuja tuetaan vapauttamalla aurinkopaneelien  ja -keräimien asentaminen kunnallisista lupamaksuista. Maalämmön hyödyntämistä kannustetaan siihen soveltuvilla alueilla. 
 • Liikenne pyritään siirtämään kumipyöriltä raiteille Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Raideliikenteen osuutta ja käytön houkuttelevuutta työpaikkaliikenteessä lisätään ja tuetaan suunnitelmallisesti.
 • Pyörätieverkoston kehittäminen on tärkeää ja kantatie 51:n ja Siuntion aseman välinen turvallinen kevyenliikenteenyhteys tulee toteuttaa ensi tilassa.
 • Sähköautojen käytön lisääntymiseen varaudutaan tuomalla kuntaan autojen latauspisteitä.  

Luonnon kunnioittaminen ja säilyttäminen arjessa

 • Ympäristö viihtyisäksi. Kuntakeskuksen ympäristöä parannetaan lisäämällä istutuksia sekä kalusteita sekä poistamalla alueen viihtyisyyttä selkeästi vähentävät betoniporsas- ja verkkoaitaratkaisut. Kuntakeskuksen ympäristöhuoltoa parannettava, esimerkiksi jätepisteen sijainti taajaman keskeisimmällä paikalla ei lisää viihtyisyyttä, vaikka onkin autoilijan kannalta kätevä.
 • Louhimot ja mahdolliset moottoriurheiluradat on pidettävä erillään asutuksesta.
 • Siuntionjoen monet mahdollisuudet asukkaiden virkistyksen ja hyvinvoinnin tärkeänä lähteenä on hyödynnettävä. Lähes kokonaan oman kuntamme alueella virtaavan Siuntionjoen vesiensuojelu on tärkeää lähiympäristöstä huolehtimista, joka lisää merkittävästi kunnan houkuttelevuutta kotikuntana.
 • Me Vihreät kannatamme kansallispuiston perustamista Porkkalaan.

Koteja ja palveluita Siuntion sydämeen

 • Vuorovaikutteisella ja asukkaita osallistavalla maankäytön suunnittelulla  aikaansaadaan viihtyisä ja elävä Siuntio.
 • Läpinäkyvä maankäytön suunnittelu huomioi ja kunnioittaa Siuntion hienoa ja monipuolista luontoa. Erityisesti kivilouhimojen kaltaiset äänekkäät ja häiritsevät toiminnot ja muut teolliset työpaikka-alueet kaavoitetaan toimintoihin soveltuville alueille, erilleen asuntoalueilta.  
 • Asukasluku pyritään saamaan nykyistä isompaan kasvuun, jolloin saamme lisää veronmaksajia ja paremman joukkoliikenteen.
 • Pyritään lisäämään keskisuurta tai suurta yritystoimintaa Siuntiossa – työllisyysvaikutus, vaikutus tonttikauppaan ja vaikutus joukkoliikenteeseen.
 • Väestönkasvu tulee ensisijaisesti ohjata Siuntion asemanseudulle kaavoittamalla radan varteen, rantaradan kasvukäytävä. Keskustaajaman vahvistuminen tuo elinvoimaa ja luo kysyntää palveluyrittäjille.

Valteman för De Gröna i Sjundeå 2017 

Sjundeå – välkommen hem!

En smidig kollektivtrafik

 • Ett livskraftigt stationsområde ger förhoppning om bevarandet och ett ökat antal tågförbindelser även i framtiden och en tätare kollektivtrafik leder till att den används flitigare.
 • Utvecklandet av kommunens interna (anslutnings)trafik kombinerad med en fungerande spårtrafik är viktigt. Ett väl uppbyggt Nyckellinjenätverk garanterar att det i tätorten upprätthålls privata och kommunala tjänster. Innehavarna av HRT-månadsbiljett skall få åka kostnadsfritt med Nyckellinjerna.

Friska skolor och sunda arbetsplatser

 • En atmosfär av värme och en anda som uppmuntrar till lärande i skolan skall bevaras. Hellre flere mindre enheter än enbart en massiv enhet.
 • Med friska skolor blir Sjundeå en lockande boningsort.
 • Byggnadsalternativen för skolorna bör vara hållbara och hälsoaspekterna bör speciellt beaktas: ventilerande konstruktioner, förnybara energiformer, möjlighet att ändra utrymmen enligt behov, förnybara energiformer, möjlighet att ändra utrymmen enligt behov.
 • Inneluftproblemen som finns på kommunens arbetsplatser bör lösas.

Från ord till klimatgärningar

 • En HINKU(kolneutral)-kommun visar exempel i användandet av förnybara energiformer och tar i bruk grön elektricitet.
 • Mera fart på klimatåtgärder i Sjundeå, dags att börja förverkliga de redan överenskomna sakerna av vår Hinku-kommunplan.
 • Energieffektivt och sunt byggande både gällande offentliga och privata projekt. Solenergilösningar stöds genom att befria installation av solpaneler och -fångare från kommunala tillståndsavgifter. Utnyttjandet av jordvärme sporras på härför lämpade områden. 
 • Man strävar till att flytta trafiken från gummihjul att ske på räls enligt Paris-miljöfördraget. Spårtrafikens andel och dess dragningskraft för arbetsresor understöds och utvidgas systematiskt.
 • Utvecklingen av cykelvägsnätverket är viktigt och en trygg förbindelse från Sjundeå station i riktning mot stamväg 51 bör förverkligas snarast.
 • Förutser en ökning av elbilars användning genom att installera laddningspunkter.  

Respekt för och bevarandet av naturen i vardagen

 • Miljön görs trivsam. Kommuncentrets miljö förbättras genom att förse omgivningen med planteringar och möblemang och genom att avlägsna betonggris- och nätstängsellösningar som tydligt påverkar områdets  trivsel. Kommuncentrets miljöservice kräver åtgärder, exempelvis återvinningspunktens placering på den mest centrala platsen i tätorten ökar inte på trivsamheten, även om platsen är behändig för bilisten. 
 • Stenbrott och eventuella motorsportbanor måste hållas isär från bosättning.
 • Sjundeå-åns många möjligheter till invånarnas rekreation och som viktig källa till välbefinnande bör utnyttjas. Den nästan helt och hållet inom vår egen kommun flytande  Sjundeå-åns vattenskydd är en viktig del av närmiljöns omhändertagande, som i betydande grad ökar kommunens attraktivitet som hemkommun.
 • De Gröna är för grundandet av en nationalpark i Porkala.

Hem och service till Sjundeås hjärta

 • Genom växelverkan och medtagandet av invånarna i planeringen av markanvändningen åstadkoms ett trivsamt och levande Sjundeå.
 • En transparent markanvändningsplanering beaktar och respekterar den fina och mångsidiga naturen i Sjundeå. Speciellt högljudda och störande funktioner i likhet med stenkrossar och andra industriella arbetsplatsområden planeras till härför lämpliga platser avskilt från bostadsområden.  
 • Gällande invånarantalet strävar man till en större tillväxt än den nuvarande, varvid skattebatalarna blir fler och kollektivtrafiken också utvecklas till det bättre.
 • Försöker locka medelstor eller stor företagsverksamhet till Sjundeå – inverkar på tomtaffärerna och kollektivtrafiken.
 • Befolkningstillväxten skall i första hand dirigeras till stationssamhället genom att planera intill järnvägen, kustbanans tillväxtpassage. Centrumsamhällets tillväxt skapar vitalitet och lockar serviceföretagare.