Arvoisa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat!

Vihreä valtuustoryhmä kiittää lämpimästi tilinpäätöksen parissa ahertaneita, ja haluaa tuoda esiin muutamia siitä ilmeneviä seikkoja.

Siuntion kunta on lukuisten muiden Suomen kuntien tavoin taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Kunnan saamat verotulot ovat pienentyneet, ja myös asukasmäärän kasvu on pysähdyksissä. Tästä syystä kunnan menoja on jouduttu leikkaamaan monin eri tavoin.

Säästöjä haettaessa kuntataloudessa tulisi kuitenkin aina kiinnittää huomiota kokonaisuuksien hallintaan ja siihen, että tarvittavat uudistukset ja muutokset tehdään kerralla perusteellisesti. Näin vältyttäisiin osina tehtävien muutosten aiheuttamilta lisäkustannuksilta.

Sisäilman laatu on puhuttanut viime vuoden aikana paljon, ja Siuntiossa on jouduttu korjaamaan useampia kunnan kiinteistöjä sisäilmaongelmien takia. Tällaisten remonttien yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että tutkimukset ja korjaukset tehdään heti riittävän perusteellisesti. Osittain tehtyinä ne ovat huomattava terveysriski, ja aiheuttavat jatkossa turhia lisäkustannuksia uusien korjausten muodossa.

Siuntion kunnan ilmasto-ohjelman hyväksyminen on ollut kunnalta merkittävä linjaus nykyaikaisen ilmastopolitiikan toteuttamiseen. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on vuoden 2015 aikana jatkanut sen toimeenpanoa HINKU-, eli ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” -hankkeena.

Vihreä valtuustoryhmä on iloinen siitä, että uusiutuvien ja vähäpäästöisten energiamuotojen käyttö on otettu huomioon Slussenin alueen suunnittelussa, mutta ihmettelemme ja olemme pettyneitä siihen, ettei kunta tarttunut Suomen ympäristökeskuksen osana HINKU-hanketta tekemään tarjoukseen hankkia kunnan rakennuksiin aurinkopaneeleita ilman investointikustannuksia leasing-järjestelyllä. Tämä olisi tullut maksamaan kunnalle vain saman verran kuin saman sähkömäärän ostaminen verkosta.

Vihreä valtuustoryhmä oli myös tehnyt jo aiemmin aloitteen sen selvittämiseksi, voitaisiinko kunnan rakennuksia varustaa aurinkoenergiajärjestelmin, ja tässä olisi ollut siihen erinomainen tilaisuus, joka ei olisi maksanut kunnalle mitään, vaan päinvastoin: 12 vuoden leasing-kauden jälkeen paneelit ja niiden tuottama sähkö olisivat tuottaneet kunnalle ehkä merkittävääkin taloudellista hyötyä, koska paneelien käyttöikä on huomattavasti leasing-kautta pitempi, noin kaksinkertainen.

Vielä muutama sana verotuloista ja kunnan vetovoimaisuudesta

Kuntataloudessa verotulot ovat tunnetusti avainasemassa. Näin erityisesti Siuntiossa, jossa Kuntaliiton tilastojen mukaan verotuotot per asukas ovat Uudenmaan kuntien kärkitasoa, mutta siitä huolimatta monet muut talouden olennaiset tunnusluvut ovat vertailussa huonoimpien joukossa.

Verotulojen laskua on erittäin vaikea paikata karsimalla menoja samassa tahdissa. Liika menojen leikkaaminen johtaa pahimmillaan palvelutason laskuun ja lisääntyviin muuttotappiohin, jolloin negatiivinen kierre syvenee entisestään. Jos verotuloja ei saada riittävästi, kunnan on rahoitettava toimintansa pääasiassa lisääntyvällä lainanotolla. Siuntion kunnan omavaraisuusaste on kuitenkin jo ennestään heikko.

Siuntiossa on tällä hetkellä runsaasti parhaassa työiässä olevia asukkaita, ja huoltosuhde siten kilpailukykyisellä tasolla. Hyvä ikäprofiili on muun Suomen tapaan kuitenkin vähitellen muuttumassa, ja Siuntiolle olisikin ensiarvoisen tärkeää säilyttää kunnan houkuttelevuus nuorten perheiden asuinkuntana, kääntää muuttoliike taas positiiviseksi ja lisätä näin verotuloja. Kuitenkin Siuntion tunnettavuutta hyvänä asuinkuntana tulisi lisätä, jotta se voisi olla kotia etsiville useammin varteenotettava vaihtoehto. Nykyisin monet pääkaupunkiseudulla asuvat jopa sekoittavat Siuntion ja Sipoon.

Siuntio on monen ulkokuntalaisen mielessä hiljainen ja taantunut kunta, jossa ei ole riittävästi nykyaikaisia palveluita, kunnallisveroaste on korkea, ja tänne on vaikea päästä millään kulkuneuvolla. Kun avaa Siuntion kunnan verkkosivut, myös kuvista välittyvä näkymä tukee tätä käsitystä. Harmaat metsät, pellot ja navettarakennukset, likaiset pelastusliivit, ja tylsistyneen näköiset lapset eivät ole paras mahdollinen yhdistelmä houkuttelemaan uusia, aktiivisia asukkaita.

Kunnat kilpailevat asukkaista samaan tapaan kuin yritykset hyvistä työntekijöistä. Asukasmäärän kasvattaminen ja verotulojen lisääminen vaatii kunnalta tietoisia ja nopeita toimia. Yksittäiset kunnan omistamien tonttien myymiseen tähtäävät toimenpiteet eivät riitä, vaan on pidettävä huolta kunnan nykyaikaisemmasta imagosta ja tunnettavuudesta yleisellä tasolla, luotava hyvät olosuhteet uudisrakentamiselle, viihtymiselle ja harrastamiselle, ja varmistettava toimivammat liikenneyhteydet. Asukasmäärän kasvu lisäisi automaattisesti myös yritystoimintaa, ja sen myötä kasvattaisi kunnan tällä hetkellä vaatimatonta yhteisöverokertymää.

Siuntion kunnan merellinen sijainti suhteessa kasvavaan pääkaupunkiseutuun on sinänsä erinomainen. Kunnan halki kulkee kaksi pääväylää; junaraide ja kantatie 51, joiden mahdollistamat nopeat kulkuyhteydet tulisi jatkossa pystyä hyödyntämään paremmin. Toimivat junayhteydet ovat tärkeässä asemassa, mutta myös kantatien ja Helsinki-Kirkkonummi -moottoritien merkitystä, ja sitä kautta nopeaa yhteyttä pääkaupunkiseudulle tulee korostaa.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiinnittää erityistä huomiota Siuntion kaakkois- ja eteläosan kaavoitukseen. Kunnan kasvun kannalta pääväylän ja merellisen sijainnin hyödyntäminen olisi tärkeää, ja tässä kunnan tulisi toimia ponnekkaammin. Meren läheisyys houkuttelee nimenomaan hyvätuloista asukaskuntaa, jollaista kunta tarvitsee verotulojen lisäämiseksi. Mahdollinen teollinen toiminta on ohjattava sisämaahan, ja sen sijaan hyödynnettävä lyhyttä rannikkoaluettamme laadukkaaseen ja viihtyisään asumiseen ja virkistykseen.

Olisi tärkeää, että kunta kävisi kaavoitukseen liittyen aktiivista keskustelua yrittäjien ja maanomistajien kanssa erilaisten yritystoimintojen sijoittelusta. Yksittäisen maanomistajan omaa etua ajavat teolliset hankkeet voivat muuten helposti toimia merkittävänä jarruna kunnan ja kuntatalouden kehittymiselle.

Kun nykytekniikka, kehittyvä imago ja nopeat yhteydet yhdistetään luonnonläheisyyteen, mereen, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen, Siuntiolla on käsissään todelliset mahdollisuudet olla yksi koko Etelä-Suomen helmistä ja houkuttelevimmista asuinkunnista pääkaupunkiseudun lähellä. Tämän toteutuminen vaatii vain lisää suunnitelmallisuutta, ja tässä kunnallamme on vielä parantamisen varaa.

Toimiva yhteistyö ja todellinen jatkuva vuorovaikutus kunnan luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden välillä on avainasemassa, jotta päätöksenteko olisi sujuvaa, ja kunnan kehittäminen voisi jatkua. Sitä Vihreä valtuustoryhmä haluaa kaikin voimin olla tukemassa.

Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että kunnan johto on ulkoisista haasteista ja resurssien vähäisyydestä huolimatta selviytynyt talouden hoitamisesta hyvin, ja haluamme kiittää viranhaltijoita ja kunnan johtoa vaikeassa tilanteessa tehdystä hyvästä työstä.

Birgitta Johansson
Siuntion Vihreä valtuustoryhmä