Yrjö Kokkonen

Siuntion ympäristö- ja rakennuslautakunta käsitteli kokouksessaan 27.1.2021 Stallmossabergetin kivilouhimon maa-aines- ja ympäristölupahakemuksia. Alueella on louhittu kiveä jo vuosia, ja nyt louhintaa siis haluttaisiin jatkaa.

Kivilouhimot ovat ympäröivälle asutukselle äärimmäisen häiritseviä, minkä vuoksi niiden toimintaa aiheellisesti säädellään tiukasti. Lisäksi kyseinen louhos laajentuisi edelleen arvokkaaksi luokitellulle kallioalueelle. Tein siksi allaolevan vastaesityksen lupahakemusten hylkäämiseksi, mutta jäin yksin, kun lautakunta äänin 6–1 siunasi louhinnan jatkamisen – edellyttäen luonnollisesti, että päätös saa lainvoiman eikä kaadu hallinto-oikeuksissa.

Voin vain hämmästellä, miten Siuntion kunnanhallitus maanantaina hyväksyy kunnan rauhaa ja rauhallisuutta korostavan brandiuudistuksen ja saman viikon keskiviikkona ympäristö- ja rakennuslautakunta sallii näin häiritsevän toiminnan asutuksen liepeillä. Parasta tietenkin olisi ottaa tällaiset asiat huomioon jo kaavoituksessa, maankäyttöä suunniteltaessa.

Siuntion ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.1.2021 §10

Päätösesitys: Lautakunta hylkää maa-aines- ja ympäristölupahakemukset

Perustelut:

1. Kaavoitustilanne

Esitetyn louhimoalueen rajasta 160–180 metrin etäisyydellä sijaitsee voimassa olevaan Kaakkois-Siuntion osayleiskaavaan kuuluva A-alue, eli vakituisen asunnon rakennuspaikka. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta, eli Muraus-asetus määrää vähintään 300 metrin suojaetäisyyden. Louhimon sijainti on siis lainsäädännön vastainen.

Uudenmaan ELY-keskus on todennut, ettei ympäristölupaa tämän takia voida myöntää.

Louhimo samalla estää kaavan toteutumisen.

2. Melu

Lillåkeriniuen asukkaat ovat koko louhinon toiminta-ajan todenneet melun ylittävän säädösrajat.

Melua on mitattu asiantuntijatasoisilla mittalaitteilla, jotka ovat osoittaneet melutason jatkuvasti ylittävän säädetyn 45 desibelin rajan huolimatta siitä, että lupamääräysten mukaan melua on hillittävä parhaalla mahdollisella tekniikalla. Louhimon luvanhaltijan teettämät melumittaukset eivät ole luotettavia.

Jatkossa louhimo sijoittuisi vielä noin 150 metriä lähemmäs asutusta. Asutuksen ja louhimon välissä ollut metsä, joka on hieman hillinnyt melua, hakattaisiin pois.

Ei ole uskottavaa, että louhimon melutaso jatkossa pysyisi alle 45 desibelin, johon lisäksi olisi tehtävä viiden desibelin impulssikorjaus.

3. Tärinä

Asukkaat ovat raportoineet louhimon räjäytysten aiheuttaneen taloihin vaurioita. Luvanhaltija ei ole asiallisesti selvittänyt vaurioita, saati että olisi neuvotellut vaurioiden korvaamisesta huolimatta siitä, että luvanhaltijaa koskee vaurioiden suhteen ns. ankaran vastuun periaate.

Räjäytyksistä ei myöskään ole saatu tietoa kunnan viranomaisille. Räjäytysten ennakkovaroitusten antamisessa asukkaille on ollut pahoja puutteita.

4. Arvokas kallioalue

Louhimoalue sijaitsee osittain arvokkaaksi luokitellulla kallioalueella. Korkein hallinto-oikeus myönsi luvan aiemman louhimoalueen toiminnalle kallioalueella.

Hakemuksessa louhimoa laajennettaisiin edelleen samalla kallioalueella. Uudenmaaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan KHO:n myöntämää lupaa ei voida soveltaa laajennuksen perusteluksi, vaan toiminta arvokkaalla kallioalueella edellyttää uutta tuomioistuinkäsittelyä.

5. Lisäksi

Lupaa louhimon laajennukselle hakee eri henkilö/yritys kuin aiempaa lupaa.

Kyseiset henkilöt/yritykset tekivät kuitenkin edellisen luvan ajan hyvin tiivistä yhteistyötä, joten voidaan olettaa, ettei toiminnan luonne ongelmineen muutu uuden, vaikka luvanhaltija muuttuisikin.