Valtuustokausi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta, jossa saatiin käsitystä kunnan taloudesta ja merkittävimmistä strategisista kysymyksistä seuraavan neljän vuoden aikana. Muun muassa kunnan strategia tullaan päivittämään loppuvuodesta. Siinä yhteydessä olisi hyvä saada strategiaan sisällytettyä vihreille tärkeitä asioita kuten tiekartta hiilineutraaliin kuntaan siirtymiseksi sekä luonnon monimuotoisuutta koskevia linjauksia.

Siuntio on vetovoimainen liikenteen solmukohtien ja monimuotoisen luonnon ympäröimä kunta. Kunnassa on paljon potentiaalia muun muassa kulttuurin, luonnon ja hyvän tonttimaan tarjoajana. Sijainti pääkaupunkiseudun kyljessä ja pieni asukasmäärä asettavat kuitenkin haasteita, kun valtakunnan tasolla pohditaan esimerkiksi kansallisia liikenteen kehittämiskohteita.

Kunnan hallituksessa on ollut lausuttavana kolme liikennepoliittisesti merkittävää asiaa: Suntion kunnan lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Siuntion kunnan lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosina 2022-2030 sekä lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029.

1. Siuntion kunnan lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Helsinki-Turku nopea junayhteys koostuu neljästä osakokonaisuudesta: Espoon rata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-kaksoisraide ja Turun ratapiha. YVA- kokonaisuuteen kuuluu lisäksi vertailtavana vaihtoehtona nykyisen Rantaradan parantamistoimenpiteet.

Lausunnossaan Siuntion kunta totesi muun muassa että hankevaihtoehtojen ja vertailuvaihtoehdon kesken on suoritettava huolellinen kokonaistaloudellinen ja ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiin on myös sisällytettävä asumisen, monipaikkaisuuden, työn tekemisen muotojen ja liikkumiskäytäntöjen tunnistetut ja ennakoidut muutokset lisättynä tunnistetuilla ilmasto- ja luontovaikutusten täydennystarpeilla. Lisäksi kunta totesi, että Helsinki-Turku nopeaa ratayhteyttä koskevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa useat kielteiset ympäristövaikutukset ovat kaikkien pienimpiä rantarataa kehittävässä vaihtoehdossa.

2. Siuntion kunnan lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosina 2022-2030

Lausunnossa ostettavasta henkilöjunaliikenteestä tuodaan kunnanhallituksen kannassa esiin muun muassa se, että useammat HSL- yhteydet Kirkkonummelle tulisi jatkaa Siuntioon ja Turkuun menevien ICT-junien tulisi pysähtyä Siuntiossa. Hanko-Hyvinkää rataosuuden sähköistäminen loisi myös edellytykset kehittää liikennöintiä rantaradalla Kirkkonummi-Siuntio-Inkoo-Karjaa- Hanko- välillä, koska junaliikenteessä voidaan käyttää samaa kalustoa Helsingin keskustasta saakka.

3. Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpanoa.

Lausunnossa valtion väyläverkon investointiohjelmaksi tuodaan esiin kehyskuntien merkitys raideliikenteen kehitykselle ja hiilineutraaliin liikkumiseen liittyvä monimuotoisuus. Hiilineutraalin liikkumisen eri muodot ja matkaketjut, sekä esimerkiksi henkilöautoliikenteen sähköistyminen ja mahdollinen henkilöautomäärän lisääntyminen seututasolla on hyvä tuoda vaikutusten ja prioriteettien arvioinnissa esiin. Siten esimerkiksi työssäkäyntialueet tulee esittää, mikäli halutaan arvioida kaupunkiseutujen kestävää liikkumista ja sen edellyttämää investointiohjelmaa.

Kaikissa näissä kunnan lausunnoissa on yhteistä se, ettei kehyskunnan liikennetarpeita ole huomioitu riittävässä määrin eikä rantaradan kehittämiseen ja liikennemäärien kasvattamiseen ole panostettu. Pääkaupunkiseudun kyljessä oleva pieni kehyskunnan kehittäminen edellyttää toistuvasti omien näkökohtien esiintuomista rantaradan kehittämisessä sekä kaavoituksen keskittämistä radan ympärille, jotta radan kehittäminen olisi myös tältä osin perusteltua.

Vihreiden edustajat lautakunnissa

Siuntion Vihreät ovat myös kiinnittäneet huomiota teknisessä lautakunnassa leikkipuistojen heikkoon kuntoon (niistä laaditaan tarvekartoitus). Teknisen osaston budjettiin saatiin vuodelle 2022 pyörä- ja kävelyteiden suunnitteluun 15 000 euroa. Lisäksi Satu Söderlundin ehdotuksesta teemakaavasuunnittelusta luovutaan ja tehtyjä suunnitelmia hyödynnetään yleiskaavan laadinnassa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa oli kunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien kuntalaisten valituksia kantatie 51 varrella olevan louhimon maa-aines- ja ympäristölupapäätöksistä, jotka lautakunta teki vuoden 2021 alussa. Minna Sneck jätti eriävän mielipiteen ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoon, koska siinä ei kunta riittävästi perustellut omia näkökohtiaan eikä vastannut asukkaiden huoleen.

Muuta mielenkiintoista

Marraskuussa järjestetään Fanjunckarsissa työpaja hiilineutraaliin kuntaan siirtymiseksi. Olet lämpimästi tervetullut mukaan.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat siirtyvät koronan vuoksi vuodelle 2022.

Tässä vielä Siuntion Vihreiden luottamushenkilöt:https://www.siuntionvihreat.fi/luottamushenkilot-2021/