Keskeisimmät nostot kunnanvaltuuston 11.9.2023 kokouksesta:

§ 52 Siuntion kunnan organisaatio- ja johtamisrakenteen muuttaminen kuntakehityksen toimintojen osalta

Muutoksen tavoitteena on parantaa kunnan strategista kyvykkyyttä sekä tehostaa kunnan kehittämiseen liittyvää MAL-kokonaisuutta eli maankäytön, asumisen ja liikenteen osa-alueiden valmistelua. Keskeisinä kuntakehityksen osa-alueina ovat myös työllisyyden, yrittäjyyden ja elinvoiman edellytysten parantaminen.

Äänestyksessä olivat vastakkain kunnanjohtajan alkuperäinen esitys, jota myös sosiaalidemokraatit kannattivat: perustetaan kuntakehityspäällikön virka kunnanjohtajan alaisuuteen. Hinta-arvio 102 000 euroa.  Vastakkaisena esityksenä kunnanhallituksen pohjaesitys valtuustolle kuntakehitysjohtajan virasta, osastosta ja jaostosta. Hinta-arvio 176 000 euroa. Äänestys 14-13 kunnanhallituksen ehdotus hyväksytty.

Päätös: kuntaan perustetaan kuntakehitysjohtajan virka, johtajan alaisuuteen muodostetaan osasto, johon siirtyy elinvoimapäällikkö ja maankäyttöpäällikkö. Asioita valmistelee kunnanhallituksen alainen kuntakehitysjaosto.

§ 53 Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opiskelijahuoltosuunnitelman hyväksyminen 1.8.2023 lähtien

Opiskeluhuolto on tärkeä osa esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaa. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus (kokonaisturvallisuus). Erityisen tärkeä dokumentti opiskelijahuoltosuunnitelman lisäksi on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Päätös: hyväksyttiin Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma, otetaan käyttöön Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opiskelusuunnitelma 1.8.2023 alkaen sekä liitetään Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma osaksi kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

§ 54 Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle 2023: Kunnantalon peruskorjaus

Toteutuneet ja tulevat kustannukset vuonna 2023:

Kunnantalon kattourakka noin 125 525 euroa

Kunnantalon salaojaurakka noin 90 000 euroa

Kunnantalon kalusteiden uusiminen noin 40 000 euroa

Muut kustannukset (mm. valvontatyöt) noin 40 000 euroa

Yhteensä 2023: 295 525 euroa

Investointisummaa vuodelle 2023 295 525 euroa ei ole kunnan investointibudjetissa. Lisäksi tähän summaan lisätään noin 15 000 euron riskivaraus mahdollisia ennalta arvaamattomia kustannuksia varten, jolloin kokonaissumma on 311 000 euroa.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan lisätään uusi investointikohde ”Kunnantalon peruskorjaus” ja investointimäärärahaksi hyväksytään 311 000 euroa.

Päätös: hyväksyttiin kunnantalon peruskorjauksen kustannukset

§ 57 Kielellisten oikeuksien seuranta 2023

Kielellisten oikeuksien seurantaraportti 2023 tuli tiedoksi.

Kunnanhallitus ja lautakunnat seuraavat toimialallaan kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnanhallitus raportoi valtuustolle asiasta vuosittain. Kaksikielisessä kunnassa kielellisten oikeuksien toteutuminen on erittäin tärkeää.

 

Kunnan virallinen pöytäkirja julkaistaan https://siuntio.triplancloud.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Kokoukset myös striimataan.