Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman hyväksyminen

Valtuustoryhmät kävivät kaksi kierrosta neuvonpitoa budjetin ja investointien tavoitteenasettelusta, mutta se ei tänä vuonna riittänyt yhteisen priorisoidun investointilistan saamiseksi. Valtuustoryhmät jättivät yhteisen toimenpideponnen talousarviokäsittelyn selkiyttämiseksi.

Valtuustossa äänestettiin seuraavista asiakohdista.

ympäristö- ja rakennuslautakunta

vihreä valtuustoryhmä esitti ympäristötarkastajan viran vakinaistamista: pohjaesityksen eli määräaikaisen viran puolesta äänesti 23 (KOK, RKP, SDP, PS) ja pysyvän viran puolesta 3 (VIHR.), kuntaan jää määräaikainen ympäristötarkastajan virka

henkilöstö: varhaiskasvatuksen tulosalue:

vihreä valtuustoryhmä esitti varhaiskasvatuksen tulosalueelle:

1 virka varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suomenkieliselle puolelle

1 virka varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ruotsinkieliselle puolelle

virkojen puolesta äänesti 5 (VIHR, PS) ja 21 vastusti virkojen perustamista (KOK, RKP, SDP)

investoinnit:

Vihreä valtuustoryhmä esitti: Jukolan päiväkodin pikkuaidan uusiminen ja pintaremontti siirretään vuodelta 2025 vuodelle 2024

aikaistamista puolsi 5 (VIHR. PS) ja 21 vastusti aikaistamista (KOK, RKP, SDP)

Vihreä valtuustoryhmä esitti:

liikuntareittien opasteet ja valaistus siirto vuodelta 2025 vuodelle 2024

3 (VIHR) puolsi aikaistamista ja 23 (KOK, RKP, SDP, PS) vastusti aikaistamista

Vihreä valtuustoryhmä esitti:

Tyyskylän päiväkodin piha-alueen hulevesien ohjaus siirretään vuodelta 2025 vuodelle 2024

aikaistamista puolsi 5 valtuutettua (VIHR. PS) ja vastusti 21 (KOK, RKP, SDP)

Vihreä valtuustoryhmä esitti:

Liikuntaolosuhteiden mukaiset latuverkoston suunnittelu, kunnostus sis. opasteet siirretään vuodelta 2026 vuodelle 2024

aikaistamista puolsi 3 valtuutettua (VIHR.) ja vastusti 23 (KOK, RKP, SDP, PS)

Vihreä valtuustoryhmä esitti: jääkiekkokaukalo ja moukarihäkki siirretään vuodelta 2024 vuodelle 2025

siirtämistä kannatti 4 valtuutettua (VIHR. PS) ja vastusti 22 (KOK, RKP, SDP, PS)

Vihreä valtuustoryhmä esitti

Pikkala – Marsudden (1. osa), Marsuddenin asemakaava – Pickala – Marsudden (1:a delen), siirretään vuodesta 2024 vuoteen 2025

3 valtuutettua kannatti (VIHR) ja 22 vastusti (KOK, RKP, SDP, PS) Susanna Ekström (RKP) jääväsi itsensä

§ 69 Hallintosäännön muuttaminen

Hallintosäännön avulla ohjataan kunnan toimintaa siten, että jokainen kunnan toimiala tunnistaa oman roolinsa ja tehtävänsä sekä tehtävien jako toimialojen kesken on selkeä.

Päivitetty Siuntion kunnan hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2024. Samalla vanha hallintosääntö kumoutuu kokonaisuudessaan.

Hallintosääntöön tuli muutosesitys, joka pohjautuu Kuntaliiton ohjeeseen:

  • 158 nyt oleva muoto:

”Äänestykseen otetaan pohjaehdotus, kannatetut ehdotukset ja hallintosäännön § x mukainen

valtuustoryhmän nimissä tehty ehdotus. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee

käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.”

Muutetaan muotoon:

”Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.”

Lisäksi Marko Suoknuuti teki toimenpidealoitteen hallintosäännön kehittämiseksi ja ajanmukaistamiseksi.

§ 70 Siuntion kunnan palkkiosäännön muuttaminen

Siuntion kunnan palkkiosääntöä on päivitetty siten, että se vastaa lähikuntien palkkiosääntöjä. Merkittävää on, että luottamushenkilön vuosipalkkioon on sisällytetty kuvaus, mitä siihen kuuluu. Samoin yhden pykälän läsnäolosta tai sihteerinä toimimisesta saa puolet normaalista korvauksesta.

§ 71 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kunnanvaltuusto on 12.6.2023 § 32 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022. Kunnanvaltuusto pyysi kunnanhallitusta esittämään selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle 30.11.2023 mennessä.

Kunnanhallitus katsoo, että kunnan elinvoiman kannalta oleellista on edelleen kehittää kuntakeskusta Siuntion sydämen kaavan kautta sekä muita maankäytön kehityskuvan painopistealueita (Etelä-Siuntio, Sunnanvik, Kirkonkylä).

Henkilökunnan vaihtuvuus on edelleen ollut suurta. Henkilöstövajaus vaikuttaa osaltaan henkilöstön hyvinvointiin ja palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Suurella vaihtuvuudella on vaikutusta henkilöstön osaamiseen ja kuormitukseen, kun uudet työntekijät on perehdytettävä työtehtäviin. Taustat henkilöstön suurelle vaihtuvuudelle tulee selvittää ja korjaavia toimenpiteitä tulee tehdä.

Tarkastuslautakunnan mukaan Siuntion tulisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota kunnan pitovoimatekijöihin, jotta nykyiset siuntiolaiset tuntevat kunnan omakseen ja haluavat jatkossakin olla siuntiolaisia. Tähän liittyy mm. nykyisten kuntalaisten viihtyvyyteen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen (esim. leikkipuisto, koirapuisto).