§ 45 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunta antaa kertomuksensa vuosittain. Siinä kerrotaan, miten kunnalle asetetut talouden ja toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet.

§ 46 Siuntion kunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta; ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilinpäätös kokonaisuudessaan on tärkeä dokumentti, mutta tärkeämpää on löytää siitä ne asiat, joita kunnassa tulee viedä tulevina vuosina eteenpäin.

§ 49 kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot

Kunta hakee uutta kunnanjohtajaa. Viran kelpoisuusehdot tarkastettiin.

§ 51 Uuden investointikohteen perustaminen 2024 talousarvioon: Pickala Rock infra

Vihreä valtuustoryhmä esitti, ettei vuoden 2024 talousarvion investointiosaan lisätä 2,8 miljoonan euron määrärahaa Pickala Rock asemakaava-alueen infran rakentamiseen ja asema-alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen. Perustelu: ehdotettu määräraha ei ollut investointilistassa vuosille 2024-2028, joka hyväksyttiin budjettivaltuustossa 13.11.2023. Äänestys 23-3 (vihr), poissa yksi valtuutettu.

§ 52 Pickala Rock Resort asemakaava

Vihreä valtuustoryhmä esitti, ettei kunnanvaltuusto hyväksy Pickala Rock Resort asemakaavaehdotusta ja siihen liittyvää rakentamistapaohjetta. Samaa asiakokonaisuutta kuin § 51 investointikohteen perustaminen. Äänestys 21-5 (vihr, ps)